Účtovný výkaz

NESS Žilina,spol. s r. o. (IČO: 31598404) vykonala dňa 12.06.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDFMUJ_2020444327_IR_2014_733400_1438241.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 141166 066,00189 144,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09223 686,0026 950,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)423 686,0026 950,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/523 686,0026 950,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/60,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)90,000,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/100,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 2114142 380,00162 194,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/15348,00348,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A160,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)1748 988,0050 167,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/1845 256,0044 853,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/190,003 678,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/203 732,001 636,00
Finančný majetok r. 22 + r. 232193 044,00111 679,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)2293 044,00111 679,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 3424166 066,00189 144,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 3325107 074,00131 481,00
Základné imanie r. 27 + r. 28266 640,006 640,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)276 640,006 640,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)2913 743,0013 743,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30664,00664,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)3270 299,0092 667,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)3315 728,0017 767,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 453458 992,0057 663,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)356 906,009 624,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)3843 638,0041 055,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)394 279,002 535,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)4021 096,0022 269,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)4110 413,008 339,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)427 850,007 912,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)438 448,006 984,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1619 189,00624 786,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)20,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3619 183,00624 136,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)60,0082,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)76,00568,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8593 232,00592 381,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)90,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1012 165,0012 325,00
Služby (účtová skupina 51)11301 586,00305 975,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)12269 743,00264 512,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13997,001 078,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)143 264,004 662,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)150,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)160,00-4 703,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)175 477,008 532,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)1825 957,0032 405,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19305 432,00305 836,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)201 781,005 578,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,000,00
Výnosové úroky (662)2435,0043,00
Kurzové zisky (663)251 746,005 535,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)275 785,0014 839,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)31231,00502,00
Kurzové straty (563)322 782,0011 382,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)332 772,002 955,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34-4 004,00-9 261,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)3521 953,0023 144,00
Daň z príjmov (591, 595)366 225,005 377,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)3815 728,0017 767,00